Dinah Davies

Cadeirydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

Hyd 2014 treuliodd Dinah ei gyrfa dros gyfnod o 34 mlynedd yn gweithio ym meysydd Lletygarwch a Rheolaeth Cyfleusterau dros gwmni Whitbread PLC ac yn ddiweddarach dros y cwmni rheolaeth cyfleusterau byd-eang, Sodexo.

Cafodd brofiad cynnar ym maes rheolaeth cyffredinol gyda Whitbread, cyn symud ymlaen i swyddi ar lefel bwrdd rheoli, lle bu’n gyfrifol fel Cyfarwyddwr Gweithredoedd am dimoedd mawr sawl lleoliad, ac am strategaeth a datblygiad brandiau.

Symudodd i Sodexo i arwain y tim oedd yn gyfrifol am gontractau holl Ysgolion Annibynnol y DE. Yn rhinwedd ei swydd fel Rheolwr Gyfarwyddwr, hi oedd yn gyfrifol am strategaeth y fusnes ac am y berthynas â’r cleientiaid.

Datblygodd Dinah ei haddysg busnes trwy ddilyn cyrsiau rheolaidd ar gyfer uwch reolwyr yng Ngholeg Rheolaeth Ashridge ac yn Ysgol Rheolaeth Cranfield yn Lloegr. Mae Dinah yn aelod o Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD) ar ôl iddi ennill Diploma Adnoddau Dynol i ôl-raddedigion yn 2010.

Ar ddiwedd 2014, symudodd Dinah gyda’i gwr o Swydd Caint i dde Cymru, lle cafodd ei gwr, Rob, ei eni a’i fagu. Am y dair blynedd nesaf bu Dinah yn gweithio gyda chwmni Americanaidd byd-eang fel Is-Lywydd yn gyfrifol am wasanaethau cleientiaid yn gweithio yn Abertawe a Llundain. Arbenigedd y cwmni yma oedd gwirio cymeriad ymgeiswyr am swyddi cyn iddyn nhw gael eu cyflogi. Ymddeolodd Dinah o waith llawn amser ym mis Chwefror 2018, a mae’n awyddus i ddefnyddio ei phrofiad a’i gallu i ymwneud â phobol trwy wasanaethu yn y trydydd sector.

Dinah Davies

Liz Evans

(MA, CQSWE) – Ymddiriedolwraig

Buodd Liz yn athrawes  yng Nghymru, ac yna  yn nghyffiniau Llundain. Ar ôl symud i faes gwaith cymdeithasol, fe wnaeth Liz weithio am 11 mlynedd fel Swyddog Cymdeithasol Iechyd Meddwl.

Ar ôl cwblhau ei hyfforddiant yn Sefydliad Tavistock ar gyfer Therapi Teuluol a Pherthnasau Dynol, bu Liz yn gweithio fel Therapydd Teulu,

Yna, cafodd y cyfle i weithio fel rhan o dim cymunedol yn yr Uned  Glaslencynaidd Berthlehem o fewn i Ysbyty  Seiciatraidd Maudsley  yn Llundain. Roedd hi hefyd yn aelod o Bwyllgor Ryngwladol Mabwysiadu a Maethu dros Middlesex, gyda’r rhan fwyaf o’r achosion yn cael gwrandawiad  yn yr Uchel Lys yn Llundain.

Yn ogystal, fe weithiodd Liz mewn uned  llawdriniaeth ac afiechyd terfynol yn Ysbyty Prifysgol Caerdydd, mewn uned gor-ddôs, a fel cynghorydd  mewn clinig terfyniad, hefyd yng Nghaerdydd.

Bu Liz hefyd yn Ymarferydd Uwch  dros Wasanaethau Cymdeithasol Dyfed, gan arbenigo mewn gofal Plant a Theulu.

LIZ EVANS

Caroline Evans

(BA (Hons), PGCFE, PGCert) – Ymddiriedolwraig

Mae Caroline wedi cael profiad fel rheolwraig  ym myd busnes (mawr a bach), a’r sector gyhoeddus yn ogystal â’r sector gwirfoddol. Mae profiad Caroline yn cynnwys: gweithio yng nghwmni ei theulu  a oedd yn gwerthu offer hwylio, ac yn rhedeg ysgol hwylio yng Nghernyw; gweithio fel cynrychiolydd gwerthiant dros Falmouth Chandlers; dechrau ei chwmni ei hunan ‘Office Angels’, asiantaeth gweithwyr dros dro’; a hefyd gwneud gwaith ymgynghori dros fusnesau bach. Fe weithiodd dros St Austell Brewery  ac am ddwy flynedd roedd yn rheolwraig ar westy bach a thafarn/ tŷ bwyta.

Fe wnaeth ei gradd gyntaf yn Lerpwl fel myfyrwraig aeddfed, ac yna aeth i weithio gyda Willis Group yn Lerpwl ym maes yswiriant cwmniau. Roedd Mersey Docks and Harbour Company  a nifer o Gymdeithasau Tai ymhlith y cleientiaid. Wedyn fe ennillodd gymwysterau athrawes a bu’n gweithio fel Darlithydd  mewn Busnes a Menter yng Ngholeg Sir Gâr am ugain mlynedd. Roedd yn arweinydd cwrs ac yn arwain   rheolaeth adnoddau dynol. Bu hefyd yn gweithio fel ymgynghorydd gyda Xenos Business Angels yn ystod yr un cyfnod. Hefyd buodd hi’n Gynghorydd Cymunedol,  yn weithredwraig gwleidyddol ac yn codi arian dros achosion da yn yr un cyfnod.

Ar hyn o bryd mae Caroline  yn gofalu am ei phartner  sydd yn dioddef o afiechyd, yn ogystal a bod yn wirfoddolwraig yn y gymuned. Mae hi’n gyfarwyddwraig gwirfoddol gyda Chymdeithas Twristiaeth Sir Gâr.

 Mae Caroline yn falch i allu gwasanaethu fel Ymddiriedolwraig gydag Eiriol, a hi yw’r ymddiriedolwraig cyswllt ar gyfer HR a marchnata lleol.

CAROLINE EVANS

Stephen Thomas

B.Sc. (Econ) – Ymddiriedolwr

Mae Steve wedi dilyn gyrfa dros 35 o flynyddoedd yn y sector adwerthol. Ar ôl cael profiad rheolaeth gyffredinol yn rhedeg siopau House of Fraser, fe symudodd i Woolworth plc yn yr adran prynu canolog a wedyn Storehouse PLC yn yr 80au a’r 90au. Yna fel Cyfarwyddwr Cwmni , roedd Steve yn ymwneud â rhedeg nifer o gwmniau adwerthu llai,  yn bennaf yn Llundain a De-Ddwyrain Lloegr.

Yn 2010, fe ddaeth Steve a’i wraig (athrawes ysgol gynradd am 25 mlynbedd) nôl i Gymru, a dyna pryd dechreuodd e weithio yn y sector elusennol am y tro cyntaf. Ar ôl cael profiad gwirfoddol gydag Ambiwlans Awyr Cymru, a’r Ardd Fotaneg Genedlaethol yn Llanarthne, fe gymerodd e swydd Rheolwr  Mwyngloddiau Aur Dolaucothi dros yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, lle treuliodd e sawl blwyddyn cyffrous yn datblygu’r Ganolfan Atyniad Ymwelwyr.

Cafodd Steve ei eni a’i fagu yng Nghaerdydd ac fe ennillodd radd mewn Gwyddoniaeth Gwleidyddol  o Brifysgol Caerdydd. Er bod  ei yrfa masnachol wedi mynd ag e i  sawl man gwahanol yn y byd, i chwilio am gynnyrch newydd ac i ddatblygu syniadau, mae cyfarfod â phobl a rhannu syniadau yn dal i’w ddiddori .

Ymunodd Steve ag Eiriol ym mis Rhagfyr 2015  ac fe yw’r Ymddiriedolwr Cyswllt ar gyfer y Daflen Newyddion  a CAVS ( Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr)

David Jones

NDA, SCDA – Trustee

Ffermwr llaeth fu David gydol ei yrfa. Ar ôl gadael y coleg amaethyddol fe aeth adref i fferm y teulu yn Wiltshire i weithio gyda’i Dad a’i frawd hÿn.
Ym 1965, fe’i ddewiswyd i ymweld ag Awstralia ynghyd â phump aelod arall o’r Ffederasiwn Cenedlaethol Clybiau Ffermwyr Ifanc ym Mhrydain. Fe dreuliodd ei amser yn Ne Awstralia ac yn Tasmania yn bennaf.

Ym 1968 fe ddaeth yn Rheolwr ar fferm laeth yn Swydd Caint, lle cafodd brofiad gwerthfawr cyn symud gyda’i wraig Rosemary i fferm eu hunain yn y Sir Gar wledig ym 1972. Wedyn ym 1987 symudodd y teulu i’w fferm bresennol y tu faes i Gaerfyrddin. Fe ymddeolodd David a Rosemary yn 2014 a throsglwyddo gwaith y fferm i’w merch a’u mab-yng-nghyfraith.

Bu David yn aelod gweithgar o NFU Sir Gâr a chafodd ei benodi yn Gadeirydd y Sir yn 1996, a fe oedd, am gyfnod o 11 mlynedd, yn gynrychiolydd Cymru ar Fwrdd Cynllun Cymorth Cyfreithiol yr NFU.

Ar ôl colli ei wraig yn gynnar yn 2017, mae e erbyn hyn yn rhannu ei amser rhwng ei ddwy ferch a’u teuluoedd yng Nghaerfyrddin a Basingstoke, a’r gwaith gwirfoddol gydag Eiriol a gyda’r Ardd Fotaneg Cenedlaethol.

Ei ddiddordebau eraill yw canu gyda Chôr Meibion Caerfyrddin, a chwaraeon o bob math (gwylio o’r gadair freichiau!)

Huw Michael

(B.Sc (Eng), Ph.D, C.Eng) – Trustee

Graddiodd Huw mewn Peirianneg Gemegol yng Ngholeg Imperial, Prifysgol Llundain. Wedyn, enillodd radd Ph.D mewn Peirianneg Gemegol ym Mhrifysgol Abertawe cyn dechrau ar yrfa 37 mlynedd yn y diwydiant olew a nwy. Mae e wedi gweithio mewn nifer o wledydd gan gynnwys Gwlad Belg, yr Unol Daleithiau, Nigeria ac Indonesia. Yn ystod ei yrfa, fe wnaeth Huw nifer o swyddi uwch reolaeth mewn purfeydd olew, petrogemegolion, a’r sector chwilio a datblygu meysydd olew a nwy newydd, tra’n gweithio gyda cwmni mawr rhyngwladol.

Penderfynodd Huw a’i wraig ddychwelyd i Gymru ar ȏl ymddeol ym 2012, ar ȏl bod bant am dros 30 o flynyddoedd. Ers hynny mae Huw wedi gweithio fel ymgynghorydd annibynnol i’r diwydiant olew a nwy tan dechrau 2015. Mae e i’w glywed ar raglenni newyddion BBC Radio Cymru yn reolaidd yn mynegi barn ar ddatblygiadau yn y diwydiant ynni.

Gwasanaethodd fel cyfieithydd i Eiriol ers 2015, ac fe ddaeth yn ymddiriedolwr yn 2016. Penodwyd ef yn Drysorydd i Eiriol ddiwedd 2017.

Huw Michael