Cwrdd â Tîm Eiriol

Trefn Rheolaeth a’r bobol sy’n gweithio ynddi

Mae gan Eiriol:

  • 1 x Rheolwraig Llawn Amser
  • 2 x Eiriolydd Llawn Amser
  • 1 x Eiriolydd Rhan Amser
  • 1 x Swyddog Achosion Rhan Amser
  • 1 x Swyddog Cyllid Rhan Amser
  • 2 x Eiriolydd Plentyn a Phobl Ifanc Rhan Amser

Mae ein staff yn meddu ar brofiad amrywiol, nid yn unig ym maes iechyd meddwl, ond hefyd mewn meysydd eraill gan gynnwys: rheoli busnesau, gwaith cymdeithasol, addysg, rhedeg cartefi gofal, adsefydlu defnyddwyr cyffuriau, cyfiawnder adferol mewn carchardai, a nyrsio.

Mae Eiriol yn medru darparu gwasanaeth eiriolaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Lynn Beachey

Rheolwraig

Mae Lynn wedi gweithio gydag Eiriol ers 2008 a phenodwyd hi yn Rheolwraig yn 2010. Cyn hynny bu Lynn yn gweithio yng Ngwasanaeth Erlyn y Goron am bumtheng mlynedd mewn gwahanol swyddi, gan gynnwys fel yn Erlynydd Lleyg mewn Llysoedd Ynadon, gweithwraig achosion yn Llys y Goron ac, yn fwy diweddar, yn Rheolwraig Busnes dros Gwasanaeth Erlyn Y Goron yn Swydd Rhydychen.

Mae cymwysterau ffurfiol Lynn yn cynnwys: Tystysgrif City and Guilds mewn Eiriolaeth Annibynnol, gydag unedau ychwanegol ar Eiriolaeth Iechyd Meddwl Annibynnol (IMHA) a Rheolaeth Eiriolaeth; Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth Lefel 5; Tystysgrif Sgiliau Atal Hunanladdiad Cymhwysol (ASIST) cymorth cyntaf, ac Eiriolaeth Heb Gyfarwyddyd.

Yn 2015 derbyniodd Lynn wobr “Bòs Gofalgar y Flwyddyn” gan Adran Gymunedau Cyngor Sir Gâr yn gydnabyddiaeth am ei sgiliau fel arweinydd.

Yn ei hamser sbâr, mae Lynn yn gwirfoddoli fel hyfforddwraig pêl-rwyd yn y Clwb Pêl Rwyd Ieuenctid lleol, gyda phlant o 7 oed lan. Mae ganddi gymwysterau Hyfforddwraig Pel-Rwyd (Tystysgrif Hyfforddi Lefel 2 y DE), mae’n ddyfarnwraig pêl-rwyd, ac yn gwirfoddoli gyda Chymdeithas Pêl-Rwyd Cymru, gan hyfforddi Carfan dan 15 Sir Benfro.

Janet Chiaro

Rheolwraig Cyllid

Y fi yw Rheolwraig Cyllid Eiriol. Rydw i’n gyfrifol am redeg ochr ariannol Eiriol o ddydd i ddydd . Rydw i hefyd yn helpu’r  Ymddiriedolwyr  i osod y gyllideb gwariant blynyddol, ac yn cofnodi holl wariant ac incwm Eiriol  er mwyn paratoi cyfrifon blynyddol  yn barod ar gyfer eu harchwilio.  Rydw i hefyd yn helpu Eiriol gyda ceisiadau am noddiant yn ôl y galw.

Clare Singleton

Eiriolydd

Mae Clare wedi bod yn eiriolydd gydag elusen Eiriol ers 2012. Cyn hynny bu’n gweithio mewn gwahanol swyddi yn ymwneud â iechyd meddwl yng Nghymru. Mae wedi gweithio yn y gymuned yn ogystal ag oddi mewn i gartrefi gofal, ac mae ganddi gymwysterau mewn Eiriolaeth Iechyd Meddwl Annibynnol (IMHA) a mewn Eiriolaeth heb Gyfarwyddyd.

Mae ganddi dystyrgrif mewn Sgiliau Cymhwysol Atal Hunanladdiad (ASIST) ar gyfer cymorth cyntaf. Mae hi’n “Gyfaill Dementia”, ac , yn 2018, fe dderbyniodd hi gymwyster i arwain grwpiau darllen. Mae ganddi hefyd gymhwyster y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM) mewn arwain timau.

Yn ei hamser sbâr, mae Clare yn arddwraig brwdfrydig a mae hi’n helpu gyda phrosiect “alotment” Eiriol er llês cleientiaid hen a newydd.

Celyn Bowen

Eiriolydd

Celyn Bowen yw fy enw i a rydw i’n eiriolydd o fewn i Eiriol. Rydw i’n frwdfrydig am gefnogi bobol i wneud y penderfyniadau drostyn nhw eu hunain sydd yn mynd i effeithio are eu bywydau. Rydw i’n helpu bobol i gael hyd i’r gwasanaethau addas iddyn nhw pan fyddan nhw eu hangen, ac i sicrhau eu bod yn gwybod beth yw  eu hawliau  .  Rydw i’n hapus i ddarparu gwasanaeth eiriolaeth trwy gyfrwng  y Gymraeg neu’r Saesneg.

Katie Barrett

Eiriolydd Cyffredinol

Fy enw i yw Katie Barrett, a rydw i’n Eiriolydd Cyffredinol ac yn gweithio yn bennaf  gyda cleientiaid  rhwng 18 a 50 oed.  Rydw i’n frwdfrydig iawn dros gynorthwyo y sawl sy’n defnyddio’n gwasanaeth i  newid er gwell  ac i’w  helpu  i gyrraedd ei nôd ym mha bynnag ffordd y gallaf. Rydw i hefyd yn cynorthwyo bobol i ddeall eu hawliau, a gallaf eu cyrchu at wasanaethau eraill a allai fod o ddefnydd iddynt. Rydw i’n ceisio trin pawb fel unigolion unigryw sydd â gofynion gwahanol i’w gilydd. Mae gen i brofiad personol o’r her mae rhywun sydd ag anhawsterau iechyd meddwl yn ei wynebu ac, o ganlyniad, rydw i’n frwdfrydig i’w cefnogi sut bynnag y medraf.

Peggy Spooner

Gweithwraig achosion

Mae Peggy yn meddu ar radd uwch mewn Astudiaethau Cymdeithasol. Ymunodd ag Eiriol yn 2016 a hi yw cydlunydd y system “Dosbarthiant” (triage) sydd wedi cynyddu nifer yr atgyfeiriadau o 50%.

Mae Peggy yn cynorthwyo’r eiriolwyr eraill ac yn gofalu am y system casglu gwybodaeth. Hi yw’r cysylltiad cyntaf ag Eiriol pan fydd rhywun yn ffonio. Mae Peggy yn meddu ar gymwysterau Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM) mewn rheolaeth ac arweinyddiaeth. Mae hi’n gallu cynnig cymorth cyntaf iechyd meddwl ac mae wedi derbyn hyfforddiant ym meysydd cyfryngau cymdeithasol, dulliau digidol a sut i rheoli cleientiaid anodd.

O ran diddordebau, mae Peggy yn bobydd brwdfrydig a hefyd yn mwynhau arlunio a phaentio.