Cwrdd â Tîm Eiriol

Trefn Rheolaeth a’r bobol sy’n gweithio ynddi

Mae gan Eiriol:

  • 1 x Rheolwraig Llawn Amser
  • 2 x Eiriolydd Llawn Amser
  • 1 x Eiriolydd Rhan Amser
  • 1 x Swyddog Achosion Rhan Amser
  • 1 x Swyddog Cyllid Rhan Amser

Mae ein staff yn meddu ar brofiad amrywiol, nid yn unig ym maes iechyd meddwl, ond hefyd mewn meysydd eraill gan gynnwys: rheoli busnesau, gwaith cymdeithasol, addysg, rhedeg cartefi gofal, adsefydlu defnyddwyr cyffuriau, cyfiawnder adferol mewn carchardai, a nyrsio.

Mae Eiriol yn medru darparu gwasanaeth eiriolaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Lynn Beachey

Rheolwraig

Mae Lynn wedi gweithio gydag Eiriol ers 2008 a phenodwyd hi yn Rheolwraig yn 2010. Cyn hynny bu Lynn yn gweithio yng Ngwasanaeth Erlyn y Goron am bumtheng mlynedd mewn gwahanol swyddi, gan gynnwys fel yn Erlynydd Lleyg mewn Llysoedd Ynadon, gweithwraig achosion yn Llys y Goron ac, yn fwy diweddar, yn Rheolwraig Busnes dros Gwasanaeth Erlyn Y Goron yn Swydd Rhydychen.

Mae cymwysterau ffurfiol Lynn yn cynnwys: Tystysgrif City and Guilds mewn Eiriolaeth Annibynnol, gydag unedau ychwanegol ar Eiriolaeth Iechyd Meddwl Annibynnol (IMHA) a Rheolaeth Eiriolaeth; Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth Lefel 5; Tystysgrif Sgiliau Atal Hunanladdiad Cymhwysol (ASIST) cymorth cyntaf, ac Eiriolaeth Heb Gyfarwyddyd.

Yn 2015 derbyniodd Lynn wobr “Bòs Gofalgar y Flwyddyn” gan Adran Gymunedau Cyngor Sir Gâr yn gydnabyddiaeth am ei sgiliau fel arweinydd.

Yn ei hamser sbâr, mae Lynn yn gwirfoddoli fel hyfforddwraig pêl-rwyd yn y Clwb Pêl Rwyd Ieuenctid lleol, gyda phlant o 7 oed lan. Mae ganddi gymwysterau Hyfforddwraig Pel-Rwyd (Tystysgrif Hyfforddi Lefel 2 y DE), mae’n ddyfarnwraig pêl-rwyd, ac yn gwirfoddoli gyda Chymdeithas Pêl-Rwyd Cymru, gan hyfforddi Carfan dan 15 Sir Benfro.

Janet Chiaro

Rheolwraig Cyllid

Y fi yw Rheolwraig Cyllid Eiriol. Rydw i’n gyfrifol am redeg ochr ariannol Eiriol o ddydd i ddydd . Rydw i hefyd yn helpu’r  Ymddiriedolwyr  i osod y gyllideb gwariant blynyddol, ac yn cofnodi holl wariant ac incwm Eiriol  er mwyn paratoi cyfrifon blynyddol  yn barod ar gyfer eu harchwilio.  Rydw i hefyd yn helpu Eiriol gyda ceisiadau am noddiant yn ôl y galw.

Clare Singleton

Eiriolydd

Mae Clare wedi bod yn eiriolydd gydag elusen Eiriol ers 2012. Cyn hynny bu’n gweithio mewn gwahanol swyddi yn ymwneud â iechyd meddwl yng Nghymru. Mae wedi gweithio yn y gymuned yn ogystal ag oddi mewn i gartrefi gofal, ac mae ganddi gymwysterau mewn Eiriolaeth Iechyd Meddwl Annibynnol (IMHA) a mewn Eiriolaeth heb Gyfarwyddyd.

Mae ganddi dystyrgrif mewn Sgiliau Cymhwysol Atal Hunanladdiad (ASIST) ar gyfer cymorth cyntaf. Mae hi’n “Gyfaill Dementia”, ac , yn 2018, fe dderbyniodd hi gymwyster i arwain grwpiau darllen. Mae ganddi hefyd gymhwyster y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM) mewn arwain timau.

Yn ei hamser sbâr, mae Clare yn arddwraig brwdfrydig.

Peggy Spooner

Gweithwraig achosion

Mae Peggy yn meddu ar radd uwch mewn Astudiaethau Cymdeithasol. Ymunodd ag Eiriol yn 2016 a hi yw cydlunydd y system “Dosbarthiant” (triage) sydd wedi cynyddu nifer yr atgyfeiriadau o 50%.

Mae Peggy yn cynorthwyo’r eiriolwyr eraill ac yn gofalu am y system casglu gwybodaeth. Hi yw’r cysylltiad cyntaf ag Eiriol pan fydd rhywun yn ffonio. Mae Peggy yn meddu ar gymwysterau Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM) mewn rheolaeth ac arweinyddiaeth. Mae hi’n gallu cynnig cymorth cyntaf iechyd meddwl ac mae wedi derbyn hyfforddiant ym meysydd cyfryngau cymdeithasol, dulliau digidol a sut i rheoli cleientiaid anodd.

O ran diddordebau, mae Peggy yn bobydd brwdfrydig a hefyd yn mwynhau arlunio a phaentio.