Jeanie Cheah, Cyfaill

November 6, 2017

Pan fyddwch yn ysgrifennu  am gyd-weithwraig  a ddaeth i fod yn ffrind dda, rhaid bod yn ofalus! Beth os nad oes gyda nhw’r un atgofion â chi , neu  eu bod yn ymateb yn wahanol i’r profiadau? Beth os wnaethoch chi gamddeall eu hiwmor, neu bod yr atgofion sy gennych yn peri annifyrwch iddynt? Cymer anadl ddofn, Andrew, a dwed wrth y byd am un o’r goreuon!

Cynlluniodd yr Athro Bob (yn y llun gyda Jeanie) a fi Ddiploma Prifysgol Warwick am Arweinyddiaeth yn y sector Gwasanaeth, a roedd  Sefydliad Rheolaeth Singapore (SIM) yn awyddus i gynnal y cwrs yn Singapore a roedd llywodraeth Singapore yn barod i’w noddi. Gwaith Jeanie, fel Rheolwraig Rhaglenni yn SIM,  oedd cyd-weithio gyda Bob a finnau i lansio’r cwrs Diploma newydd.

Roedd yn rhaid i Jeanie ddygymod â dau hen foi, dwywaith ei hoedran hi, a’r ddau â syniadau pendant am sut i gynnal y cwrs ar sail eu hir brofiad o’i redeg ym Mhrydain. Singapore? Pam ddylai fod yn wahanol? Ddeng mlynedd yn ddiweddarach, rwy’n dal i gofio y wên lydan ddireidus ar wyneb Jeanie wrth iddi ein llywio ni’n dau tuag at ddechrau’r cwrs yn Singapore.

Doedd dim yn ormod iddi. Sesiynau cyfarwyddo, ymwneud â myfyrwyr a’u rheolwyr, seremoniau graddio, darlithwyr  gwahoddedig, llogi ystafelloedd ac yn y blaen.  Roedd arferion bwyta Bob yn dipyn o her “Dw i ddim yn bwyta bwyd y môr”.  Yn dawel  a di-ffwdan, fe wnaeth Jeanie archebu  ffowlyn  yn rhai o dai bwyta pysgod gorau Singapore nes un diwrnod yn un o’m ffefrynnau* , lle gallwch wasgaru fy llwch,  aeth pawb yn dawel wrth wylio Bob yn  bwyta gydag awch basned o gimychiaid  wedi’i ffrio! Pob clod i Jeanie!

All a i ddim cofio’n hollol  sut wnaethon ni sylweddoli fod gennym gyd-ddiddordeb mewn cerddoriaeth glasurol.  Dw i’n gwybod bod gyda fi ddiddordeb arbennig mewn mynd i gyngerdd penodol yn Neuadd Gyngerdd yr Esplanade yn Singapore,  a gafodd ei gynllunio gan  yr un  person â Neuadd Symphony Birmingham, Russell Johnson.  Erbyn hyn gallaf gofio am sawl noswaith gofiadwy yng nghwmni Jeanie yn gwrando ar gerddorfa yno o dan arweinyddiaeth Lan Shui.

Er mawr tristwch, dyw Bob ddim gyda ni mwyach am i glefyd cancr fynd ag e cyn ei amser, ond mae’r cyfeillgarwch wnaeth e helpu fi i feithrin gyda Jeanie yn rhan o’i waddol. Ffrind dda, 7000 milltir bant, sydd yn dal i gysylltu yn rheolaidd, a sy’n ychwanegu hapusrwydd i’m bywyd i.

*Jumbo Seafood Restaurant, East Coast yn edrych mas ar yr harbwr bendigedig, peidiwch a’I golli.

No Responses

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *